Resumo

Este é un breve texto-resumo que contén o prazo, destinatarios e as actuacións subvencionables desta axuda.

Ao final do resumo hai un enlace á normativa orixinal.

ORDE do 19 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a implantación e o pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código do procedemento CO300C).

Prazo

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. (Publicouse o 4 de maio 2021).

Persoas e entidades beneficiarias

… as persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de

unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente cons-

tituídas, que en todo caso cumpran, ademais, os seguintes requisitos:

1. Comerciantes retallistas:

a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o seu domicilio social radique na Comunidade Autónoma e cumpran os requisitos establecidos legalmente para exercer a actividade.

No caso de comerciantes que realicen a actividade comercial en liña, deberán ter o domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Que, tendo a condición de peme conforme os requisitos establecidos pola Comisión Europea na súa Recomendación 2003/361/CE, do 6 de maio de 2003 (DOUE 124, do 20 de maio, p. 36), empreguen menos de vinte (20) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable.

c) Que estean dados de alta nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionan nos anexos II e III e que esta constitúa a actividade principal da persoa solicitante. No caso de que a actividade principal sexa unha actividade das epígrafes relacionadas no anexo III, deberán estar dados de alta nalgunha actividade comercial relacionada no anexo II.

d) Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE.

2. Obradoiros artesáns:

Que estean inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. En caso de novos obradoiros, terán de prazo ata o último día de prazo para a presentación de solicitudes para solicitar a inscrición no dito rexistro.

Non poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas en crise,…

Actuacións subvencionables

1. Liña de dixitalización comercial:

Para comerciantes retallistas e titulares de obradoiros artesáns.

1.1. Considéranse actuacións subvencionables de dixitalización comercial:

a) Pulo á transformación dixital: implantación e actualización de páxinas web con venda

en liña e implantación e actualización de webs comerciais.

b) Optimización e axilización dos procesos comerciais: implantación de ferramentas de xestión e de sistemas integrados para a planificación de recursos empresariais comerciais e de software adecuados ás necesidades da empresa, así como as tabletas asociadas con esta actuación.

c) Actuacións de comunicación, publicidade e ferramentas de marketing 4.0, na internet ou utilizando novas tecnoloxías

A Introdución de ferramentas de marketing 4.0:

– Instrumentos de xeolocalización ou big data centrados na conectividade e na predición de patróns de consumo.

– Ferramentas para ofrecer experiencias reais e interactivas ao consumidor: produtos 3D, ferramentas de realidade aumentada ou escaparates e probadores virtuais.

– Chatbots ou instrumentos similares que guíen o cliente no proceso de compra.

A mellora da imaxe dixital: imaxes e contidos audiovisuais para a promoción do produto, cartelaría dixital

A publicidade dixital.

Os servizos profesionais de xestión de redes sociais (community manager), máximo once meses dentro do período subvencionable.

d) Actuacións de comercialización dixital.

A participación en eventos efémeros ou feiras dixitais, de carácter comercial ou artesanal, nacionais ou estranxeiros.

e) Loxística e-commerce.

Os gastos loxísticos e de transporte de envíos en liña ao domicilio ou punto de entrega da persoa consumidora, realizados por un operador loxístico externo.

f) Loxística e-commerce sustentable no quilómetro cero.

Os gastos loxísticos e de transporte de envíos en liña ao domicilio ou punto de entrega da persoa consumidora, realizados no quilómetro cero, con transporte sustentable (eléctrico/bicicleta).

1.2. Intensidade da axuda e investimentos máximos subvencionables:

A porcentaxe de subvención será o 80 % dos seguintes investimentos máximos subvencionables:

a) Deseño e implantación de páxinas web e web con venda en liña:

– Para a implantación de páxinas web con venda en liña, 4.000,00 € (IVE excluído).

– Para a implantación de páxina web, 1.000,00 € (IVE excluído).

– Para a actualización de páxina web, 800,00 € (IVE excluído).

Non será compatible a solicitude de actuacións de implantación de páxinas web coas de mellora.

b) Para a implantación de ferramentas de xestión, 3.000,00 € (IVE excluído), e para as tabletas o investimento máximo subvencionable é de 300 € (IVE excluído).

c) Para as actuacións de comunicación, publicidade e marketing 4.0 en internet ou utilizando novas tecnoloxías, 16.000,00 € (IVE excluído) para o conxunto de todas as actuacións, cos seguintes límites:

– Actuacións de mellora de imaxe comercial dixital, 4.000,00 € e publicidade en medios dixitais, 2.000,00 € (IVE excluído).

– Marketing 4.0 en internet ou utilizando novas tecnoloxías, 6.000,00 €.

– Servizos profesionais de xestión de redes sociais (community manager), 4.000,00 € (IVE excluído).

d) Para a participación en eventos efémeros ou feiras dixitais, 1.000,00 € (IVE excluído).

e) Para a loxística e-commerce, o investimento máximo será de 1.000,00 € (IVE excluído).

f) Para a loxística e-commerce sustentable, no quilómetro cero, o investimento máximo será de 1.000,00 € (IVE excluído).

O investimento máximo subvencionable para o conxunto das actuacións de dixitalización será de 26.300,00 € (IVE excluído).

….

O texto íntegro da axuda pódese consultar no DOG.

Enlace á orde

Descarga do PDF

Outras Entradas de Interese

A utilidade dun ERP para a xestión do noso proxecto

A utilidade dun ERP para a xestión do noso proxecto

Necesitas un programa para xestionar a facturación do teu proxecto? Non é necesario gastar miles de euros -ou centos- para poder ter un programa de xestión personalizado, nin moito menos. Existen varios tipos de solucións e, para pemes ou autónomos, podemos adaptar...

read more